Whitesmith

whitesmith: one who works with tin; tinsmith